ΕΚΘΕΜΑΤΑ


 • Ελκυστήρες 
 • Μηχανήματα κι εργαλεία κατεργασίας και βελτίωσης εδάφους 
 • Μηχανήματα σποράς, φύτευσης, λίπανσης
 • Μηχανήματα και εργαλεία φυτοπροστασίας
 • Μηχανήματα και εργαλεία κλαδέματος και κηποτεχνίας
 • Μηχανήματα και εξοπλισμός άρδευσης
 • Αντλητικά συγκροτήματα, κινητήρες
 • Μηχανήματα και εργαλεία συγκομιδής

 • Μηχανήματα επεξεργασίας, συντήρησης, μεταποίησης και συσκευασίας γεωργικών προϊόντων
 • Μηχανήματα φόρτωσης, διακίνησης, μεταφοράς και ζύγισης
 • Εξοπλισμός και υλικά υποστήλωσης και περίφραξηςΘερμοκήπια και εξοπλισμός θερμοκηπίων
 • Δασικός εξοπλισμός
 • Βοηθητικός εξοπλισμός και ανταλλακτικά
 • Γεωργικά φάρμακα
 • Λιπάσματα, σπόροι, υβρίδια, φυτώρια,
 • μοσχεύματα

 • Καύσιμα, λιπαντικά
 • Εκθέματα σχετικά με το αντικείμενο της Agrotica
 • Δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, υπηρεσίες
 • Εργαστήρια δοκιμών, αναλύσεων και μετρήσεων
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και προγραμματισμός
 • Γεωργικές εκδόσεις
 • Οικονομικός Τύπος